Share
รายละเอียดของข่าว

หลังจากผ่านกระบวนการร่างหลักเกณฑ์การประมูลความถี่ 2.1GHz สำหรับให้บริการ 3G กันมานาน ในที่สุดเอกสารหลักเกณฑ์การประมูลฉบับสมบูรณ์ก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 (สำหรับคนที่ต้องการแหล่งอ้างอิง อยู่ในเล่ม 129 ตอนพิเศษ 130 ง หน้า 53)

ขั้นถัดไป กสทช. จะเผยแพร่ข้อสรุปสารสนเทศ (Information Memorandum หรือ IM) ให้รายละเอียดการประมูลเพื่อชักชวนผู้ประกอบการที่สนใจ และผ่านไปอีก 30 วันจะหมดเขตยื่นแบบคำขอเข้าร่วมประมูล จากนั้นอีก 15 วัน กสทช. จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต้น

เมื่อได้ชื่อผู้เข้าร่วมประมูลแล้ว จะมีกระบวนการชี้แจงข้อสงสัยและซักซ้อม (mock auction) อีกช่วงหนึ่ง การประมูลจริงๆ น่าจะมีขึ้นในวันที่ 15-20 ตุลาคมนี้ และประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลใน 3 วันหลังการประมูลเสร็จสิ้น

หลังจบการประมูลจะมีช่วงการยื่นเอกสารของผู้ที่ชนะการประมูลอีกระยะหนึ่ง (มากที่สุด 90 วัน ในทางปฏิบัติคงน้อยกว่านั้น) และเมื่อเอกสารพร้อมหมดแล้ว กสทช. จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคลื่น 2.1GHz ได้ครับ

ที่มา - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กสทช.

หลักเกณฑ์การประมูล 3จี ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว กสทช. เตรียมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า หลังจากที่ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 130 ง หน้า 53

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล ซึ่งจะเริ่มภายหลังจากการเผยแพร่สรุปข้อสนเทศ (Information Memorandum) หรือ ไอเอ็ม ประมาณวันที่ 29 ส.ค. 55 เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีศักยภาพเข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอนุญาตจะต้องยื่นแบบคำขอเพื่อพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรกต่อไป โดย ประมาณวันที่ 14 ก.ย. 55 กสทช. อาจจะจัดให้มีการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับการอนุญาต (Public information session) และให้มีโอกาสซักถามเพื่อความเข้าใจในการกรอกแบบคำขอและกระบวนการประมูลได้ชัดเจนขึ้น จากนั้น 30 วัน หลังจากที่ได้เผยแพร่ไอเอ็ม จะเป็นการกำหนดเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีการวางเงินหลักประกันการประมูลด้วย

หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของคุณสมบัติและการดำเนินการของผู้ขอรับใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจะประกาศรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติและดำเนินการครบถ้วนเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 15 วัน นับจากวันยื่นคำขออนุญาต

ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการชี้แจงรายละเอียดการประมูล โดยมีการประมาณการว่าอาจจะจัดในระหว่างวันที่ 12 -13 ต.ค. 55 เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าร่วมประมูลสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งหมด เพื่อให้เรียนรู้วิธีการ หลักเกณฑ์ และกระบวนการต่างๆ ของการประมูล และจะมีการจัดการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมดได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมการประมูล เพื่อให้มีโอกาสซักซ้อมกระบวนการเสนอราคาโดยใช้โปรแกรมการประมูล ซึ่งจะถือเป็นการทดสอบโปรแกรมการประมูลด้วย

จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลต่อไป เบื้องต้นได้กำหนดวันในการประมูลไว้ระหว่างวันที่ 15 – 20 ต.ค. 2555 และหลังจากสิ้นสุดการประมูลจะประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายใน 3วัน โดยจะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้ชนะการประมูล ภายหลังจากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล

หมายเหตุ: หลังจากเกณฑ์การประมูลฉบับจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าที่ของผมในฐานะคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ก็เสร็จสิ้นตามไปด้วย ต่อจากนี้ไปผมจะกลับมาเขียนข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานของ กสทช. ทั้งหมดตามปกติเหมือนเดิม รวมถึงกระบวนการการประมูล 3G (ที่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมการประมูล) ด้วยครับบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844