Share
รายละเอียดของข่าว

ความเปลี่ยนแปลงจากไปสู่ระบบใบอนุญาตคงจะมีแรงต้านไปอีกพักใหญ่ จากการที่พ.ร.บ. กสทช. นั้นกำหนดให้สัมปทานทั้งหลายเมื่อให้บริการจนครบกำหนดสัมปทานแล้วต้องคืนคลื่นกลับสู่กสทช. แต่ทาง TOT และ CAT ก็ออกมาแสดงท่าทีแล้วว่ากำลังหาทางไม่คืนคลื่นให้กับกสทช.

TOT ระบุว่าทาง TOT เข้าใจว่าคลื่นที่ใช้ในสัมปทานนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท และกำลังให้ฝ่ายกฎหมายศึกษารายละเอียดเพื่อจะไม่คืนคลื่น ส่วนทาง CAT ก็มีท่าทีคล้ายกัน โดย CAT เตรียมส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความว่าการคืนหรือไม่คืนคลื่นจะเป็นไปในรูปแบบใด เพราะทาง CAT กำลังจะได้อุปกรณ์และลูกค้าทั้งหมดจากผู้ดำเนินกิจการสัมปทานกลับมาเป็นของตัวเอง ถ้าไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเดือดร้อน

สำหรับพ.ร.บ. กสทช. นั้นมีระบุถึงการคืนคลื่นหลังหมดสัมปทานไว้ในมาตรา 83 วรรค 2

ความในมาตรา ๔๓ มิให้ใช้บังคับกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่นําคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายและให้ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามการอนุญาตสัมปทานหรือตามสัญญานั้นบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844