Share
รายละเอียดของข่าว

 กระทรวงไอซีทีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Smart Thailand ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีของประเทศไทย โดยโครงการนี้แบ่งย่อยได้ 2 ส่วน

1) Smart Network ขยายโครงการใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมประชากร 80% ในปี 2558 และ 95% ในปี 2563 ใช้งบประมาณรวม 80,000 ล้านบาท ไม่เฉพาะวางโครงข่ายหลักอย่างเดียว แต่จะพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เป็นจำนวนมากขึ้น

ตามข่าวบอกว่าโครงข่ายหลักของประเทศไทยครอบคลุมประชากร 87% แล้ว แต่โครงข่ายรอง-อุปกรณ์อื่นๆ ยังน้อย เลยให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้แค่ 33% ของจำนวนประชากร (คงเป็นคำตอบได้ว่าทำไมเวลาไปติด ADSL บางพื้นที่ถึงไม่สามารถให้บริการได้)

โครงการ Smart Network จะยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ

2) Smart Government ส่งเสริมบริการและธุรกรรมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐบาล โดยขั้นแรกจะเน้นบริการพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 4 อย่าง ได้แก่

  1. บริการ Smart - Education เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการขยายโครงข่ายการให้บริการการศึกษาไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
  2. บริการ Smart - Health เป็นโครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  3. บริการ Smart - Government เป็นโครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการทะเบียนราษฎร์ออนไลน์ โดยขยายการให้บริการภาครัฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  4. บริการ Smart - Agriculture เป็นโครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร โดยให้บริการข้อมูลทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Kiosk) ตามแหล่งชุมชนของแต่ละตำบล และการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ รวมถึงการส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับการเพาะปลูก


บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844