Share
รายละเอียดของข่าว

บริษัทวิจัย Forrester สำรวจข้อมูลการใช้ไอทีของบริษัทขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 1,000 คน) ใน 17 ประเทศ รวมกลุ่มตัวอย่างเกือบ 10,000 ราย พบว่ามีการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอปเปิลในการทำงานมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844