Share
รายละเอียดของข่าว

เว็บ OnlineEducation.net ได้ทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ว่าระยะเวลาในการใช้ Facebook ต่อวันของบรรดานักเรียน นักศึกษานั้นมีผลแค่ไหนกับเกรดเฉลี่ย ซึ่งพบว่าอัตราการใช้ Facebook ทุกๆ 1.5 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นต่อวันจะส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยให้ลดลง 0.12 จุด โดยค่าเฉลี่ยของนักศึกษาในการสำรวจนี้ระบุว่าพวกเขาใช้ Facebook เฉลี่ยวันละ 106 นาที จากการเข้าไปใน Facebook 6 ครั้งต่อวัน

เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของสองตัวแปร ก็พบว่ามีค่าสหสัมพัทธ์เป็นลบที่น้อยมาก (minor negative correlation) จึงสรุปจากการศึกษานี้ได้ว่า แม้ค่าที่คำนวณได้จะพบว่าการใช้ Facebook ต่อวันส่งผลให้เกรดเฉลี่ยลดลง แต่ก็เป็นปัจจัยที่มีผลน้อยมาก ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาสักคนมีเกรดเฉลี่ยน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญน่าจะมาจากสาเหตุอื่นผสมผสานกันมากกว่าจะระบุว่ามาจาก Facebook เป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ Infographic ท้ายข่าวครับ

ที่มา: The Next Web

Facebook and Grades

 


บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844