Share
รายละเอียดของข่าว

Virus Bulletin ได้ทำการทดสอบโปรแกรมป้องกันไวรัสว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยล่าสุดได้ทำการทดสอบโปรแกรมป้องกันไวรัสกับระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 3 โดยเป็นการทดสอบในส่วนการจัดการไวรัสด้าน Reactive(ไวรัสที่มีฐานข้อมูล) กับ proactive(ไวรัสตัวใหม่ที่ไม่เคยรู้จัก)
 
โปรแกรมที่ผ่านการทดสอบจะได้รับรางวัล VB 100 ซึ่งเกณฑ์การทดสอบมีดังนี้
- โปรแกรมที่ทดสอบจะต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถป้องกันมัลแวร์ตัวอย่างที่นำมาทดสอบได้ 100% 
- ไม่มีการายงานความผิดพลาด False Positive (การตรวจจับไฟล์ที่ไม่ใช่ไวรัส แต่แจ้งว่าเป็นไวรัส)
ในการทดสอบจะไม่มีการปรับแต่งค่าการทำงานใดๆ ของโปรแกรม (ใช้ค่าการทำงานพื้นฐาน)
 
ผลการทดสอบ Avira ตัวฟรี (Personal) กับ Professional ผ่านการทดสอบของ VB100 สำหรับ Windows XP Service Pack 3 จากกราฟแสดงผลโปรแกรมที่อยู่ใกล้มุมขวาบนมากที่สุดจะมีมีผลการทดสอบที่ดีเยี่ยมบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844